Fna

Stichting Fonds Nederlandse Adel (FNA) heeft als voornaamste doelstelling het financieel ondersteunen van behoeftigen die volgens de wet behoren tot de Nederlandse adel, hun (gescheiden) partners en weduwen, alsmede hun kinderen tot 18 jaar. De overzichten van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gelden als leidraad voor het beoordelen van de hoogte van de toekenning.

Daarnaast ondersteunt het FNA ook studie (FNA Studie) en vanaf 2023 ook cultuur (FNA Cultuur).

Het FNA bestuur heeft jaarlijks minimaal 2 bestuursvergaderingen, in maart en in november. Ook tussentijds worden aanvragen beoordeeld.

Indienen van een aanvraag bij FNA

Men kan voor iedere ondersteuning een aanvraagformulier opvragen bij de secretaris van het Fonds Nederlandse Adel;

Michaela barones van Wassenaer, fonds@adelsvereniging.nl

Wanneer een verzoek om mogelijke ondersteuning bij de secretaris binnenkomt krijgt de aanvrager vervolgens een (digitaal) aanvraagformulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen. De persoonlijke financiële situatie wordt hierin gedetailleerd opgevraagd. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de regio waarin de aanvrager woont, stelt over deze aanvraag een advies op. Dit wordt door de zes leden van het bestuur beoordeeld waarna wordt besloten of er ondersteuning wordt gegeven en met welk bedrag. Uiteraard wordt er zeer discreet met elke aanvraag omgegaan en zijn alleen de bestuursleden van het verzoek op de hoogte.

Bij de secretaris komen ook de aanvragen binnen voor FNA studie  en FNA cultuur.

FNA Studie.

Voor FNA-Studie kunnen aanvragen worden ingediend door studenten die een studie of stage willen volgen die niet in het standaardprogramma van de studie zijn opgenomen en die extra kosten met zich meebrengen. Vaak betreft het een studie- of stageperiode in het buitenland. Aanvragen ter versterking van of ter voorbereiding op een de positie op de arbeidsmarkt verdienen de voorkeur. 

FNA Cultuur.

De doelstelling van FNA Cultuur is het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die bijdragen aan (het bevorderen van) de instandhouding van en de kennis over het Nederlandse adellijk erfgoed die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Het gaat daarbij om materiële en immateriële overblijfselen uit de Nederlandse adelsgeschiedenis in de ruimste zin des woords.

Daaronder vallen bijvoorbeeld aanvragen ter ondersteuning van;

* Tentoonstellingen, studies en (al dan niet educatieve) publicaties.

* Het houden van (inter)nationale symposia en congressen.

* De aankoop van een voorwerp dat van belang is voor het interieur van een publiek toegankelijk adelshuis.

* Kleinschalige restauraties van historische gebruiks- of kunstvoorwerpen die relevant zijn voor het tonen van de Nederlandse adelsgeschiedenis aan een breder publiek.

Voor een aanvraag voor FNA cultuur kunt u deze bijlage invullen: 

Aanvraagformulier FNA cultuur

Er zijn 3 rondes per jaar waarvoor een aanvraag ingediend kan worden; vóór 1 maart, 1 juli en 1 november.

Schenking doen?
Het FNA heeft de ANBI-status. Daardoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. Uw gift kunt u overmaken naar NL43ABNA0457873736 ten name van Fonds Nederlandse Adel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Legaat nalaten?
Overweegt u in uw testament een legaat aan het FNA na te laten? Vanwege de ANBI-status zijn er geen successierechten verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Publicatiegegevens
Publicatiegegevens 2014
Publicatiegegevens 2015
Publicatiegegevens 2016
Publicatiegegevens 2017
Publicatiegegevens 2018
Publicatiegegevens 2019
Publicatiegegevens 2020

Publicatiegegevens 2021

 

 

Laatste nieuws

Agenda

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?