Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederlandse Adelsvereniging (v160518)


De NAV respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. De NAV houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Het bestuur van de NAV kent beleid ten aanzien van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. De NAV heeft een coördinator voor het beheer van persoonsgegevens aangewezen. U kunt zich met vragen tot de secretaris wenden via secretariaat@adelsvereniging.nl 

Bezoekers website
U kunt de website van de NAV bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij in reactie op een bezoek aan onze site persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de NAV uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de NAV op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de NAV.

Beveiliging
De NAV heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling
De NAV zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve op grond van een wettelijke daartoe strekkende verplichting of indien dat nodig is om door u gevraagde informatie te leveren.

Uw rechten ter zake van uw bij ons berustende persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van u, die wij verwerken:

Privacybeleid foto’s
Beelden geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de NAV toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website en in de Nieuwsbrief ‘Van Adel’ van de NAV. Ze zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de NAV
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming c.a.) zullen foto’s waarop iemand goed herkenbaar is op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zo’n verzoek dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail: secretariaat@adelsvereniging.nl Belangrijk is wel dat u daarin uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. De coördinator persoonsgegevens van de NAV zal deze verzoeken doorgeven aan de redactie. De redactie zal zo nodig met U in overleg treden. Levert dat geen overeenstemming op, dan wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de NAV een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Gegevens bezoekers website
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden (zogenaamde ‘functionele cookies’). Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de NAV-website.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u ons een bericht sturen.

Laatste nieuws

Agenda

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?